Till Aptering och Virkesmätning

 
Ändytor
Mantelyta
Kvist
Tillredning
Lövträd
Övrigt

 

Skador och fel på virke

De flesta skador och fel som förekommer på en stock är möjliga att upptäcka i ändytorna eller på stockens mantelyta (trädets utsida). En del fel har övervallats och blir synliga först då stocken sönderdelas. Klassningen av virke görs idag utifrån det som är synligt i stockens ändytor och på mantelytan.

Virkesfelen kan ha uppkommit under trädets uppväxt genom angrepp av svampar (ex. rötor, törved, blånad), insekter (ex. larvgångar, missfärgningar), ogynnsam väderlek (ex. frostsprickor, kvisturdrag, toppbrott), skogsskötsel (ex. stam- och rotskador vid gallring, tjurved vid ökad vindpåkänning i hyggeskanter), mm. Kvistar finns naturligt i allt virke. Kvistens typ, storlek och antal påverkar dock i hög grad virkets användbarhet till olika ändamål och räknas därför också som ett virkesfel liksom krökar. En annan typ av fel är dålig tillredning av virket vid avverkning och skador som uppkommer i samband med avverkning och transport av virket.

Ändytor på grantimmer