Till Aptering och Virkesmätning

 
Barrtimmer
Klenti/sågkubb
Massaved
Övrigt barr
Lövtimmer
Lövkubb
Övningar

 

Sortiment

Sågtimmer är det största och värdefullaste sortimentet för barrträd. Vanligast är att stockmätning tillämpas och varje stock tilldelas en av fem kvalitetsklasser för tall, eller en av fyra för gran. Andra vanliga sortiment som är ämnade för sågning är klentimmer och sågkubb. Utöver dessa finns specialsortiment som t ex stolpar, slipers, stamblock, faner mm. Klenare virke och virke som inte klarar kravet för sågsortimenten blir massaved.

För lövträd finns liknande sortimentsindelning. Lövtimmer indelas i tre kvalitetsklasser samt fanerstockar. Vissa företag har egna klassningssystem som bättre stämmer överens med hur de utnyttjar virket. Kährstimmer är exempel på ett sortiment som delvis skiljer sig från de vanliga reglerna. Lövkubb har större tolerans för krökar än barrkubb.     

Ändytor på grantimmer