Till Aptering och Virkesmätning

 
Handelsmått
Mätning allmänt
Stockmätning
Travmätning

 

Virkesmätning

I stort sett all virkesmätning sker numera vid förädlingsindustrin i särskilda mätstationer. Mätningen utförs av opartiska virkesmätare anställda av en virkesmätningsförening. I mätningsföreningarnas styrelse ingår lika många representanter för säljare och köpare. Hur mätningen skall gå till regleras av virkesmätningslagen vars nuvarande lydelse trädde i kraft 1967. Skogsstyrelsen utarbetar mätningsföreskrifter i enlighet med lagen för att en likformig mätning och bedömning skall kunna ske över hela landet. 

Till VMR:s  hemsidaVirkesmätningsrådet är virkesmätningsföreningarnas samordnande organ. I rådet finns representanter för köpare och säljare, samt de olika föreningarna. Rådets uppgift är bl a att verka för en rättvis, praktisk, ekonomisk och enhetlig mätning, samt att utforma detaljerade mätningsinstruktioner enligt Skogsstyrelsens föreskrifter. Lokala uppgörelser som avviker från de generella mätningsföreskrifterna får dock förekomma.

Vid virkesmätningen utförs volymgrundande mätning och kvalitetsklassning. Om enskild stock eller virkesparti inte håller det aktuella sortimentets kvalitetskrav måste mätaren göra ett volymavdrag eller åsätta stocken eller virkespartiet en lägre klass. Den återstående volymen är prisgrundande och multipliceras med kvalitetsklassens pris enligt gällande prislista.

Ett virkesparti kan stockmätas eller travmätas. Olika prislistor förutsätter olika mätmetoder. Det är vanligast att åtminstone grövre och värdefullt timmer stockmäts, medan massaved, sågbar kubb och klentimmer travmäts. Vid stockmätning åsätts varje enskild stock en kvalitetsklass, medan alla stockar får samma klass vid travmätning.