Till Slöjd & Datas startsida

Ekonomiska kalkyler

Presentation av kalkylmodeller

Apteringshjälpmedel
Ekonomiska kalkyler
Skogsbruksplanering
Skogsuppskattning

Tillbaka...

 

I det här paketet finns några arbetsböcker för ekonomiska beräkningar. 

Arbetsboken GALLRING används för att beräkna utfall och värde från en gallringsåtgärd. Modellen kan även användas för slutavverkning men ger förmodligen en allt för grov uppskattning då. En medelstam från de avverkade träden får ge underlag för volym och utbytesberäkningar som sedan multipliceras med antalet utgallrade stammar. 

Arbetsboken SKOGSVÅRD används för att beräkna brukarens arbetsersättning vid skogsvårdsarbeten i jämförelse med att leja för arbetet. Det finns även en kalkyl för beräkning av lönsamhet att stamkvista. 

Arbetsboken MASKINKAKYL innehåller en enkel maskinkalkyl för beräkning av kostnad per tidsenhet och kostnad per volymenhet vid maskinarbete i skogen. Årliga fasta kostnader beräknas som medeltal för avskrivningstiden. Det finns tre kolumner att skriva in värden i. Dessa kan användas antingen för tre olika maskiner eller för tre olika kalkyler på samma maskin. 

Arbetsboken VIRKE är ett kalkylblad för att räkna fram värdet på en utbytesberäknad rotpost. Motsvarande blad finns integrerat i rotpostmodellen under skogsuppskattning.

Arbetsboken NUVARDE är ett hjälpblad för att nuvärdesberäkna alla framtida kostnader och intäkter för ett skogsbestånd. Slutligen får man fram avdelningens markvärde.

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95

Hämta hem kalkylmodell:

Gallring (52kb)

Skogsvård (43kb)

Maskinkalkyl (35kb)

Virke (37kb)

Nuvärde (21kb)

Med Internet Explorer
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

 

Till början på sidan     Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data